برای دوری از آلزایمر، نزدیک بزرگراهها زندگی نکنید

نتیجه یک تحقیق که در نخستین شماره سال ۲۰۱۷ مجله لنست منتشر شده نشان می دهد زندگی در نزدیک بزرگراه ها و محله های پر ترافیک، خطر بروز دمانس یا زوال ذهن و آلزایمر را ۷ درصد افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/3664380.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *