چرا بین ترکیه و ایران درباره سوریه اختلاف است

منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/ghadir-golkarian/3663231.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *