حمایت هاشمی از بازار آزاد

نعمت احمدی – حقوقدان: آقای هاشمی پشتیبان بازار آزاد و کوچک کردن دولت و استفاده از امکانات نظامیان بسود سازندگی در دوران صلح بود.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/new-horizon-nemat-ahmadi/3670691.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *