اوتولنگی: ایران از طریق ایران‌ایر برای دولت اسد تجهیزات ارسال می کند

منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/emanuel-otolengi/3683455.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *