دومین گزارش سازمان ملل از زمان اجرای برجام: ایران پایبند است

دبیرکل سازمان ملل گزارشی در خصوص اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان توافق بین المللی
هسته ای با ایران به شورای امنیت ارائه کرده است. این دومین گزارش در یک سال گذشته در این زمینه بود.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/margarert-basheer/3682913.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *