مبارزه با اسراییل بهانه سرکوب

تقی رحمانی – فعال ملی مذهبی: مسئله مردم ایران آزادیهای مدنی و حداقل های دمکراسی است نه مبارزه با اسراییل که بهانه دیکتاتورها برای سرکوب دمکراسی خواهی داخلی است و مسئله مردم نیست.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/new-horizon-taghi-rahmani/3700284.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *