انفجار دو بمب در عراق منجر به کشته شدن چهار غیرنظامی شد

صبح يكشنبه انفجار دو بمب جداگانه و به فاصله زمانی نزديك به هم در شمال و شمال غربی بغداد رويهمرفته موجب كشته شدن چهار تن و زخمی شدن دوازده غير نظامی شد. وزارت كشور عراق داعش را به عنوان مسوول اين بمبگذاری معرفی كرده است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iraq-javanmardi/3707126.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *