ارتش عراق، داعش را تا بیابان های شمال غربی موصل عقب راند

بر اساس آخرين گزارش ها از عراق، در حال حاضر بخش عمدۀ درگيری ها عليه داعش در بيابان های اطرا ف موصل جريان دارد. ارتش عراق در نظر دارد، مسير منتهی به غرب موصل و شهر تل عفر را به روی داعش ببندد. ارتش عراق می گويد، آماده حمله به تل عفر در شمال غرب موصل می شود.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iraq-mosul/3743717.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *