استفاده بیشتر از چوب در ساخت آسمان‌خراش‌ها

معمارانی که به دنبال مواد ساختمانی قوی و تجديدپذيری می‌گردند تا تاثير کربن در محيط زيست به حداقل برسد، اکنون نگاه تازه‌ای به چوب دارند. براساس ساختمان‌های آسمان خراش که در سراسر عالم ديده می‌شود، امکانات بالقوه در زمينۀ استفاده از چوب بی‌نهايت است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/wooden-skyscraper/3743770.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *