تربیت نیروی کار ماهر و مدرن برای مقابله با از دست رفتن فرصت های شغلی

میلیونها فرصت شغلی در بخش تولید به خاطر افزایش اتوماسیون، مشکلات بازار و عقب ماندگیها در بهره وری در آمریکا از بین رفته اند. همزمان کارخانه ریوردیل امیدوارست که با افزایش نیروی کار و تولیدات جدید، گسترش یابد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/econ-manufacturing-jobs/3743758.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *