اولین گزارش میزان اشتغالزایی در آمریکا بعد از ترامپ: افزایش محسوس تولید شغل

نخستین گزارش ماهانه در زمینه اشتغالزایی از آغاز زمامداری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نشان
می دهد که طی این مدت ۲۳۵ هزار نفر به استخدام بخش خصوصی آمریکا درآمده اند که رقمی بیش از پیش بینی ها و حاکی از افزایش اعتماد مصرف کنندگان بوده است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/econ-us-jobs/3761414.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *