دیپلمات اسرائیلی در واشنگتن: در این سالها راهکارهایی برای تهدیدهای ایران یافته ایم

تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل و آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای مقابله با این تهدیدها از دیدگاه رووِن عزار، دیپلمات کهنه کار و رئیس هیات نمایندگی اسرائیل در آمریکا در کانون بحث های هفته پیش اندیشکده آمریکائی وودرو ویلسون در واشنگتن بود.
گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/wilson-center-israel-iran/3761410.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *