سازمان ملل: چهار کشور در معرض قحطی بزرگ هستند

سازمان ملل از بروز یک قحطی بزرگ در ۴ کشور، از جمله یمن خبر داده است که با عواقب ناشی از جنگ هم روبروست.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/un-famine/3761515.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *