وقتی دادگاه در اصفهان، یک شرکت صنعتی را به کاشت درخت محکوم کرد

در ایران هفته درختکاری به پایان رسید با سخنرانی و انتقاد از وضعیت محیط زیست. در حالی که بحران آلودگی هوا ادامه دارد دادگاهی در اصفهان یک شرکت صنعتی را به جرم آلودگی محیط زیست به کاشت درخت محکوم کرده است. گزارش مسعود سفیری
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iran-environment/3761419.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *