ترکیه آلمان را به حمایت از فتح الله گولن متهم کرد

در ادامۀ بحران مناسبات ميان ترکيه و برخی از کشورهای اروپايی، آنکارا روز يکشنبه آلمان را بار ديگر به حمايت از آنچه شبکۀ فتح الله گولن خوانده متهم کرد. مدير سازمان اطلاعات خارجی آلمان پیشتر گفته بود ترکيه نتوانسته ادعای خود را مبنی بر ارتباط فتح الله گولن با کودتای نافرجام سال گذشته ثابت کند.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/turkey-germany-politics/3772816.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *