مقتدی صدر مدعی تقلب در انتخابات عراق است

مقتدی صدر، روحانی شيعه در جمع ده ها هزار معترض در بغداد هشدار داد: اگر كميسيون عالی انتخابات منحل نشود، انتخابات سراسری را تحريم می كنند. به گفته مقتدی صدر رهبران سياسی عراق با نفوذ در كميسيون انتخابات، تقلب كرده و نتيجه آرای مردم را تغيير می دهند. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iraq-protest-ali-javanmardi/3780304.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *