اتحادیه اروپا و مذاکرات خروج بریتانیا

مسأله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رهبران این اتحادیه را نگران کرده است که این فرایند ممکن است به فروپاشی اتحادیه منجر شود. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا هواداران جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و کسانی را که دیگر کشورها را به این کار تشویق می کنند مورد انتقاد قرار داده است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/eu-future/3791140.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *