نگاهی به مطبوعات: فرصت های سرمایه گذاری خارجی در ایران

بحران هسته ای کره شمالی، فرصت های سرمایه گذاری خارجی در ایران، جذابیت های توریستی ایران و اعتراض ها به همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است. منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/press-/3814101.html

نگاهی به مطبوعات: روابط چین و آمریکا در سایه افزایش تنش در کره شمالی

روابط چین و آمریکا در سایه افزایش تنش در کره شمالی، انتخابات ریاست جمهوری ایران، و همه پرسی قانون اساسی ترکیه موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است. منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/press-/3814107.html

بهنام بن‌طالبلو: دوست داشته باشیم یا نه، تحریم‌ها به روی کار آمدن رئیسی یا احمدی نژاد منجر می شود

بهنام بن طالب لو، تحلیلگر ارشد حوزه ایران در اندیشکده دفاع از دمکراسی در واشنگتن می گوید تحریم ها موجب روی کار آمدن تندروها در ایران می شود. منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/3813394.html