روز ملی جمع آوری داروهای اضافی در آمریکا

امروز در آمریکا، روز ملی جمع آوری داروهای اضافی و بلامصرف از خانه ها است. هزاران نفر در ایالت های مختلف، قوطی های قرص و شربت شان را زیر و رو می کنند تا به توصیه پلیس و مقام های بهداشتی، داروهای نیمه کاره و تاریخ گذشته اشان را به صندوق های مخصوص برای این کار بیندازند.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/3831151.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *