مناظره سوم؛ چرا قوه قضائیه نمی تواند با فسادهای بیان شده مبارزه کند

مناظره امروز نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری در ایران، نظیر دو مناظره پیشین صحنه افشاگری ها و طرح اتهام هائی بود که به تعبیر یک کارشناس حقوقی قوه قضائیه را ملزم می کند برای شناخت واقعیت وارد عمل شود. گزارش مسعود سفیری
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iran-cosrruption/3849550.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *