چالش های حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری

در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری، در دوره چهار ساله دوم پس از انتخاب مجدد در انتخابات اخیر، با
چالش هائی روبروست که رقبای شکست خورده او می گویند برای وادار ساختن به انجام وعده های انتخاباتی اش تدارک دیده اند.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/post-election-ordeal/3873830.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *