تدابیر جدید امنیتی برای پرواز به آمریکا شامل چه چیزهایی می‌شود

آمریکا تدابیر امنیتی برای پروازهای بین المللی به این کشوررا افزایش می دهد ولی در حال حاضراین اقدامات منع همراه داشتن لپ تاپ را شامل نمی شود. مسافران باید بررسیهای بیشتر از وسایل خود و تعداد بیشتری مامور و اقدامات امنیتی را در فرودگاهها انتظار داشته باشند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-flight-securirty/3921439.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *