نوآوری خطاط لبنانی با کتابت قرآن به خط دیوانی

یک خطاط لبنانی نسخه دستخطی از کتاب قرآن را نوشته که به قول خودش اولین باری است که از این خط برای نوشتن این کتاب مقدس از آن استفاده شده است. نوشتن کتاب قران دو سال برای این هنرمند طول کشید
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/quran-art/3920928.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *