سالگرد حکمرانی چین بر هنگ کنگ تحت تاثیر وضعیت جسمی برنده زندانی جایزه صلح نوبل

اخبار تشخیصِ سرطان کبد پیشرفته لیو شیائوبو برنده زندانی جایزه نوبل صلح چینی، که طی این هفته منتشر شده؛ جشنهای بیستمین سالگرد برگشت بندر هنگ کنگ به چین که نشانگر پایان دوران حکمرانی بریتانیا بر این بخش از خاک چین است، را تحت شعاع قرار داده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hong-kong-anniversary/3923239.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *