فساد گسترده و ارتباط ارتشی‌های برزیل با قاچاقچیان مواد مخدر

در برزیل پلیس ریودوژانیرو ده ها دژبان ارتش را به اتهام همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/brazil-corruption/3923181.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *