بقایای یک بمب ۵۰۰ کیلویی برجای مانده از جنگ جهانی در یکی از شهرهای لهستان

پلیس لهستان می گوید شهر بیالیستوک را از بقایای بمب ۵۰۰ کیلیویی که از جنگ جهانی دوم به جا مانده است، پاکسازی کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/poland-bomb-wwii-/3936136.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *