ابراز نگرانی کمیسیون حقوق بشری از آینده کودکان افغان

کميسيون مستقل دفاع از حقوق بشر در افغانستان هشدار داده است که کودکان افغان به دليل نبود يک ساختار آموزشی منسجم، فقر ، نا امنی و ناآگاهی، در معرض افتادن به دام طالبان هستند و نسل های بعدی طالبان را می سازند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/afghan-child-trafficking/3966398.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *