ایران، راه ابریشم، و محبوبیت ترامپ در خاورمیانه موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی

کارآیی سیاست تغییر رژیم در ایران، محبوبیت پرزیدنت ترامپ در خاورمیانه، و شدت گرفتن رقابت های اقتصادی بر سر راه های ابریشم نوین موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-regime-press/3966415.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *