ایجاد حس لامسه برای اعضای مصنوعی بدن

اعضای مصنوعی بدن به کسانی که دست و پایشان را از دست داده اند کمک می کند بسیاری از کارهای روزمره را انجام دهند. پژوهشگران اکنون مشغول طراحی و تولید اعضای مصنوعی هوشمندی هستند که دارای حس لامسه است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sensory-feedback-prosthetics/3992548.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *