نگاهی به مطبوعات: سرنوشت برجام

سرنوشت برجام، پایان دسترسی به اپلیکشین های فروشگاه اپل در ایران، بازگشت خودروسازان اروپایی به بازار ایران و دوگانگی برخورد شرکت های غربی موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4000857.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *