ابتکار مهندسان سوییسی: آسفالتی که خود را تعمیر می کند

آسفالت ارزان ترین و بهترین راه پوشش جاده های خاکی است ولی گرمای خورشید، یخ و وزن اتومبیل ها به آن صدمه می زند. در نتیجه مدام باید تحت تعمیر قرار گرفته یا جاده دوباره اسفالت شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/self-healing-road-surface/4001978.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *