تماشای زیاد تلویزیون موجب کم تحرکی و حتی معلولیت می‌شود

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه جرج واشنگتن در آمریکا، نشان می دهد که تماشای تلویزیون به مدت طولانی و شیوه زندگی کم تحرک، خطر معلول شدن و ناتوانی های حرکتی را در سالمندان افزایش می دهد.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4010052.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *