شش روز بعد از توفان هاروی؛ نگاهی به این فاجعه در دو دقیقه

مروری می کنیم بر تصاویر منتخب از تبعات توفان مهلک هاروی در تگزاس و لوییزیانا و آنچه بر مردم این مناطق گذشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/harvey-footage/4010055.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *