نگاهی به مطبوعات: روحیه مردم آمریکا در مقابله با توفان هاروی

روحیه مردم آمریکا در مقابله با توفان هاروی، رابطه تغییرات اقلیمی کره زمین با توفان هاروی، چالش بازرسی از مراکز نظامی مشکوک ایران و آینده برجام موضوع پنج مقاله در چند نشریه انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4010027.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *