فرار هزاران نفر از اقلیت مسلمان میانمار به کشورهای همسایه

در میانمار بحران ناشی از خشونت های قومی و فرقه ای مذهبی فرار منجر به مرگ جمعی از آوارگان اقليت مسلمان به کشور های همسایه را در پی داشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/myanmar-rohingya/4012658.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *