مستندی درباره زندگی دولورس هوئرتا: بله ما می توانیم

شعار معروف اوباما که می گفت «بله ما می توانیم» از یک آمریکایی آتشین مزاج لاتین تبار به نام دولورِس هوئرتا قرض گرفته شده بود. بسیاری نمی دانند هوئرتا به حقوق مدنی در آمریکا کمک می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/dolores-huerta/4012684.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *