وضعیت اقتصاد تگزاس پس از هاروی چه خواهد شد؟

با وجوديکه در ارزيابی های عمومی ميزان تخريب توفان دريايی هاروی در ايالت تگزاس به ويژه شهر هيوستون که کانون حرکت اين طوفان بود آثار جبران ناپذيری از خود به جا گذاشته. يکی از کارشناسان اقتصادی با خوشبينی معتقد است اقتصاد تگزاس بهبود خواهد يافت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/harvey-growth-and-jobs/4012548.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *