نگاهی به مطبوعات: پیامدهای آزمایش اتمی کره شمالی

پیامدهای آزمایش اتمی کره شمالی، روابط پیونگ یانگ و تهران و خاورمیانه در آستانه یک جنگ دیگر موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-/4014650.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *