نگرانی‌ها در میانمار برای خشونت بین ارتش و گروه های مسلح مسلمان

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/myanmar-/4014647.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *