راهنمایی جدید برای خانواده‌ها در جهت محدودیت استفاده از تلفن و تلویزیون

کامن سنس میدیا یکی از معتبر ترین نهادهای پیشرو در آموزش مهارت های رفتاری در دوران رسانه های مدرن، این هفته راهنمای عمل تازه ای برای خانواده ها در تعیین محدودیت های استفاده از تلفن و تلویزیون و اینترنت برای کودکان شان منتشر کرد. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/health-/4014643.html