رساندن نامه با قایق؛ سنتی ۱۴۴ساله در یک خانواده آمریکایی

در آمریکا، سکونت در قایق و کشتی و حتی ایجاد کسب و کار در آنها رایج و رو به گسترش است. اما رساندن نامه ها و بسته های پستی به این شناورها وظیفه ای است که در صد و چهل و چهار سال گذشته برعهده یک خانواده بوده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/floating-zipcode/4016119.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *