مناشه امیر: خانم هیلی ابعاد ماجراجویی جمهوری اسلامی در منطقه را نشان داد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/menasheh-amir/4016086.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *