خواهر محمدعلی طاهری: حتی براساس قوانین ایران حکم اعدام او وجاهت ندارد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/azar-taheri/4019256.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *