راهپیمایی معترضان به نژادپرستی از شارلوتزویل تا واشنگتن

چند هفته پس از درگیری های خشونت بار میان برتری طلبان سفید پوست و مخالف آنها در شهر شارلوتزویل گروهی از مخالفان نژاد پرستی و برتری طلبان سفید پوست، از این شهر ایالت ویرجنیا تا شهر واشنگتن
راهپیمایی کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/march-charlottesville-to-dc/4019296.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *