نوآوری متخصصان ایرانی در کالیفرنیا برای ساخت اپلیکیشنی جهت تشخیص بیماری قلبی

متخصصان ایرانی انیستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، مشهور به کلتک موفق به تولید اپلیکیشنی شدند که در آینده نزدیک جایگزین استفاده از امواج صوتی و چندین دستگاه پیچیده تشخیصی در بیماری های قلب و عروق خواهد شد. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4019309.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *