اثرات توفانهای ایرما و هاروی بر اقتصاد آمریکا

در آمریکا اقتصاددانان می گویند ضربات ناشی از وقوع دو توفان دریائی پی در پی هاروی و ایرما در ایالت های تگزاس و فلوریدا تاثیراتی فوری و منفی بر رشد و بهره وری اقتصادی بجا می گذارد. با اینحال به گفته آنها انتظار می رود اقتصاد آمریکا بتواند خسارات هنگفت ناشی از خرابی ها را جبران کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-hurricane-impact/4021961.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *