توفان دریایی ایرما به فلوریدا نزدیک می شود

با نزدیک شدن توفان دریایی ایرما به ایالت فلوریدای آمریکا مقام ها از حدود شش میلیون سکنه این ایالت خواسته اند خانه های خود را ترک کنند و به مناطق بالا دست و امن بروند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hurricane-irma/4021884.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *