سرقت اثر انگشت

تکنولوژی های جدید به همان اندازه که زندگی را برای خانواده ها و کارگران و کارمندان آسان می کند،
فرصت های غیر منتظره ای را هم در اختیار متجاوزین به حریم های شخصی و خصوصی می گذارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/stealing-figerprint/4021970.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *