۷۰ سالگی فراری

انزو فراری پدر اتومبیل های فراری ۷۰ سال پیش در چنین روزی اولین اتومبیل مسابقه ای خود را به جهانیان معرفی کرد. خودرویی که در تمامی جهان به سرعت قدرت موتور و زیبایی شهرت دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ferrari-anniversary/4021971.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *