ابتکار شرکت قطری برای تولید خاک حاصلخیز و سبزیجات در سرزمین های کویری

یک شرکت کشاورزی قطری به نام آگریکو، با تولید نوعی خاک حاصلخیز، سبزیجاتی را در قطر تولید می‌کند که به طور معمول در سرزمین‌های کویری به محصول‌ نمی‌رسند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/qatar-farming-soil/4022808.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *